Spracovania valencie slovenských slovies v pripravovanom Valenčnom slovníku slovenských slovies na korpusovom základe

Speaker:
Martina Ivanová
Abstract:
Cieľom príspevku je predstaviť projekt prípravy Valenčného slovníka slovenských slovies na korpusovom základe (v procese prípravy, plánované publikovanie: 2014, ďalej VSSSKZ), ktorý nadväzuje na spracovanie valencie slovenských slovies vo Valenčnom slovníku slovenských slovies (Nižníková – Sokolová, 1998, ďalej VSSS). V tejto súvislosti sa autori rozhodli precizovať riešenia prijaté v teoreticko-metodologickom úvode k VSSS, rozšíriť verbálne heslo o nové informácie týkajúce sa syntaktickej a sémantickej valencie a korigovať spracovanie vybraných parametrov jednotlivých heslových jednotiek. Nadväzujeme pritom na viaceré podnety, ktoré zazneli v teoretických príspevkoch (Panevová, 2005; Ivanová, 2006) a recenziách (Horecký, 2000; Ivanová, 2007/2008) reagujúcich na tento lexikografický projekt, ako aj na nové výskumy, materiálovo založené na báze Slovenského národného korpusu (ďalej SNK), ktorý slúži ako bohatá a rôznorodá exemplifikačná báza pri spracovaní valenčných štruktúr.
Length:
01:13:01
Date:
31/03/2014
views: 1165

Images:
Preview of img-023.jpg
Image img-023.jpg
Attachments: (video, slides, etc.)
67MB
874 downloads
668MB
1166 downloads
105MB
848 downloads