Valenční slovník českých sloves VALLEX: Od slovníku ke gramatice

Speaker:
Markéta Lopatková, Václava Kettnerová, Eduard Bejček, Anna Vernerová
Abstract:
V přednášce představíme novou verzi Valenčního slovníku českých sloves, VALLEX, verzi 3.0. Tento slovník poskytuje informace o valenční struktuře českých sloves v jejich jednotlivých významech, které charakterizuje pomocí glos a příkladů; tyto základní údaje jsou doplněny o některé další syntaktické a sémantické charakteristiky. Ačkoli se nová verze VALLEXu kvantitativně od předchozí verze 2.0 příliš neliší (popisuje přes 4,5 tis. českých slovesných lemmat), zásadně se proměnila jeho koncepce. Model slovníku byl uzpůsoben tak, aby umožňoval teoreticky adekvátně a přitom ekonomicky popisovat alternace, tj. změny ve valenční struktuře českých sloves. Slovník nyní sestává ze dvou komponent: Slovníková (datová) komponenta obsahuje lexikální hesla, popisující valenční chování jednotlivých lexémů sloves, zatímco gramatická komponenta (část celkové gramatiky jazyka) obsahuje gramatická pravidla, popisující možné změny v jejich valenční struktuře. Ve slovníku jsou reflektovány gramaticky podmíněné změny ve valenci spojené s diatezemi, reciprocitou a reflexivitou. Slovník tak zachycuje nejen nepříznakové povrchověsyntaktické realizace lexikálních jednotek slovesných lexémů (aktivní, nereciproční a nereflexivní konstrukce), ale též struktury příznakové (pasivní, reciproční a reflexivní konstrukce).

V příspěvku se budeme zabývat především gramatickou komponentou slovníku. Popíšeme formální pravidla, obsažená v této komponentě, která zachycují jednotlivé typy gramatikalizovaných alternací. Důraz budeme klást na ty aspekty těchto alternací, které se při budování gramatické komponenty ukázaly jako významné, ač jim není v českých gramatikách věnována větší pozornost.

Length:
01:13:43
Date:
21/03/2016
views: 760

Images:
Attachments: (video, slides, etc.)
102 MB
564 downloads
811 MB
571 downloads
426 MB
761 downloads
209 MB
550 downloads
142 MB
531 downloads