Systém automatické komunikace v přirozeném jazyce

Speaker:
Tomáš Hoskovec
Abstract:
Autor představí nový systém vedení hovoru mezi člověkem a automatem, po­stavený na ce­lost­ním lin­gvis­tic­kém uchopení procesu komunikace. Cílem je vytvořit funkční model hovorů, jež se drží jas­ně dané tematické oblasti a ode­hrávají se mezi účastníky s jasně stanovenými ro­le­mi (pří­klad: zá­kaz­nic­ká linka společnosti poskytující konkrétní služby). Hovor je pojat ja­ko ří­ze­ný tok re­plik, jež si člověk a automat navzájem vyměňují: rozhodovací proces při­jí­má re­pli­ku od člověka co vnější podnět a reaguje na ni volbou z inventáře svých vlastních re­plik. Te­ma­tic­ká oblast a účast­nic­ké role vytvářejí pevný rá­mec, ve kterém se hovor ode­hrá­vá tak, aby dospěl k některému z předem da­ných cílů. Každá replika je ohodnocena sou­bo­rem sé­mat relevantních pro danou ko­mu­ni­kač­ní situaci; toto ohodnocení je vý­sled­kem lin­gvis­tic­ké­ho roz­bo­ru em­pi­ric­ké­ho materiálu. Auto­matické vedení hovoru je nastaveno tak, aby se sé­ma­ntic­ké příspěvky jednotlivých replik, příchozích i odchozích, dyna­micky skládaly do celku smys­lu­pl­né kon­ver­sace.
Length:
01:13:58
Date:
05/03/2018
views: 932

Images:
Attachments: (video, slides, etc.)
102 MB
467 downloads
816 MB
527 downloads
433 MB
933 downloads
206 MB
558 downloads
141 MB
514 downloads